Beküldő: admin | 2011. 03. 30., sze – 23:32

A Könyvtárostanárok Egyesülete az iskolai könyvtárosok szakmai szervezetének 25 éves jubileumában Magyarország soros Európai Uniós elnökségéhez kapcsolódoan nyílt levélben fordul az EU oktatásért felelős minisztereihez annak érdekében, hogy az iskolaikönyvtárakra irányítsa figyelmüket.

 

Tisztelt Miniszter Asszonyok, Miniszter Urak!

Engedjék meg, hogy Magyarország Uniós elnöki szerepe alkalmából levéllel forduljunk Önökhöz, az uniós tagországok iskolai könyvtárai érdekében.

E levél aláírói, a magyar Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai meggyőződéssel vallják, hogy Európa jövője nagyban függ az Európai Unió 2007 – 2013 között érvényes oktatási – képzési stratégiájának minél eredményesebb végrehajtásától. Meggyőződéssel valljuk azt is, hogy a Stratégia központi gondolatát, vezéreszméjét képező élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak elsajátítását a leghatékonyabban az iskola képes megalapozni. Saját szakmai tapaszta-latainkra alapozva meggyőződéssel valljuk, hogy ennek az alapozó pedagógiai folyamatnak az iskolán belül igen fontos műhelyei az iskolai könyvtárak. Végül hisszük és valljuk, hogy az iskolai könyvtárak csak akkor lesznek képesek az Európai Unió oktatási – képzési stratégiájából rájuk háruló feladatokat hatékonyan és eredményesen megvalósítani, ha fejlesztésüket, könyvtári potenciáljuk és pedagógiai szerepük erősítését kiemelt feladatként célozzák meg a tagországok oktatásfejlesztési koncepciói.

Az iskolai könyvtárak küldetését, hatékony működésük kritériumait máig érvényesen fogalmazta meg 1999-ben az IFLA (International Federation of Library Associations) és az UNESCO közös nyilatkozata, ezért az iskolai könyvtárak fejlesztési stratégiája célrendszerébe e Nyilatkozat szakmai kritériumait javasoljuk beépíteni. Mi, magyar iskolai könyvtárosok/könyvtárpedagógusok a fenti gondolatmenet jegyében hívjuk fel az Önök szíves figyelmét a hivatkozott Nyilatkozatra. Arra kérjük Önöket, hogy a saját hatáskörükben eljárva

- minden, a rendelkezésükre álló eszközzel terjesszék, propagálják a Nyilatkozat tartalmát az irányításukhoz tartozó közoktatási rendszerben

- dolgoztassanak ki programokat, fejlesztési irányelveket a Nyilatkozat szellemében hazájuk iskolai könyvtári rendszerének fejlesztésére,

- kezdeményezzenek nemzetközi konferenciát a téma megvitatására és a fejlesztési koncepciók összehangolására, az Uniós tagországok iskolai könyvtári szakembereinek és szakmai szervezeteinek bevonásával

„Az iskola lelke a könyvtár” – mondotta a magyar származású, nemzetközi hatású nagy pedagógus, Comenius, akinek nevét az Unió érvényes oktatási – képzési stratégiája viseli. Kérjük Önöket, tekintsék a múltból jövő, küldetés erejű üzenetnek, egyben megvalósítandó célnak is Comenius szavait.

Budapest, 2011. március 26.

A magyarországi Könyvtárostanárok Egyesülete tagjai nevében megkülönböztetett tisztelettel és szívélyes üdvözlettel

Szakmári Klára
elnök
 

To the Ministers of Education of the member countries of the European Union

Dear Ladies and Gentleman, Dear Ministers,

as Hungary being the current President of the Council of the European Union, please let us take the opportunity to address this letter to You, regarding the school libraries of the countries of the European Union.

Underwriters of this letter - School Librarians' Association, Hungary - have a strong confidence that the future of Europe is heavily based on the effective fulfillment of the 2007-2013 Educational Strategy of the Union. Also we have confidence that the basic thought of the Strategy, lifelong learning can be most effectively substantiated by schools. Based on our professional experience, we also have firm belief that within schools, school libraries are amongst the most important scenes of this basic pedagogical process. As a result, we truly believe that school libraries can only succeed in fulfilling this very role described in the Educational Strategy, if their development, the enhancement of their potential and pedagogical role is an accentuated objective for the member countries.

The mission and the criteria of efficient operation of the school libraries have been drawn up in 1999 by the joint Declaration of IFLA (International Federation of Library Associations) and UNESCO – this document is ere now valid. Therefore we suggest the inclusion and integration of the mentioned document into the development strategy of shool libraries. As concluding the above, we, school librarians of Hungary ask You to take the Declaration into consideration. We kindly ask You

• to spread and propagate the Declaration within the educational structure under Your direction, by using every possible means;

• to call for possible development strategies for school libraries of your countries, guided by the Declaration;

• to initiate an international conference to debate and harmonize the development strategies of the member counties, with the involvement of school library professionals and associations.

„The soul of the school is the library” – as said by Comenius, the great educator whose ancestors came from Hungary, and whose name was borrowed by the current Educational Strategy of the European Union. We kindly ask You to take these words as a message from the past – and as a goal to achive in the future.

Budapest, 2011. 03. 26.

On behalf of the members of School Librarians' Association, Hungary,

With kind regards,

 

Klára Szakmári
Chairwoman,
School Librarians' Association, Hungary

Sajtó

SZAKMÁRI Klára: Az Európai Unió oktatásért felelős minisztereinek In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011. 4. sz., 43. p.; http://epa.oszk.hu/00300/00365/00113/pdf/kll1104_43.pdf Utolsó letöltés: 2012.08.17.