Beküldő: admin | 2012. 11. 02., p – 13:28

 

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2012-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2012. november 7-én a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

Tanczerné Jakus Emőke Emília
 

Tanczerné Jakus Emőke Emília több mint húsz évet dolgozott iskolai könyvtárban. Jelenleg ugyan nyugdíjasként, de még mindig a gyerekek között, az iskolában végzett munkával érzi teljesnek az életét.

1970-ben, amikor a József Attila Megyei Könyvtárba került titkárnőként, a könyvtáros közösség, a köztük végzett munka sarkallta a szakma elsajátítására, mely később hivatásává vált. 1985-ben egy Tatán újonnan megnyitott általános iskola könyvtárosaként, immár szakmai tapasztalatok birtokában kezdte el azt a felelősségteljes munkát – ha lehet így fogalmazni –, amire született.

Emőkével az iskola egy főállású, elhivatott, pedagógusszemlélettel megáldott iskolai könyvtárost nyert. Az itt végzet húszévnyi munkája alatt folyamatos tervezgetéssel, tenni akarással dolgozott azon, hogy az iskolai könyvtár minél több funkciójának feleljen meg és elismertesse szerepét, fontosságát. Nem érte be azzal, hogy a tatai városi könyvtártól vissza-, illetve kézbe vette az állományalakítást, a gyarapítást. Nem érte be a könyvtári órákkal, a könyvtárhasználat ismertetésével, hanem saját tájékoztató munkájának eredményessége érdekében meglévő katalógusait egy újabbal, a Háttér című folyóirat cikkeinek annotált címleírásával egészítette ki. Munkájára a Komárom Megyei Pedagógiai Intézet is felfigyelt, kérésükre készítette el Emőke kötetformában a 1986/1987. évi Háttér repertóriumot (1988.), hogy mások számára is hozzáférhetővé, hasznos segédeszközzé válhasson.

A ’90-es években egyre inkább kívánatossá vált, hogy a könyvtár egyben médiatárként is működjön és nőtt az igény a nem hagyományos dokumentumokra épülő tájékoztatás, a korszerű technika bevonásával végzett munka iránt. Még nem rendelkezett az iskolai könyvtár számítógéppel, mikor az ebben rejlő lehetőséget el nem utasítva Emőke gyarapítani kezdte az adathordozókat és többek között a pedagógusok munkájának, a gyerekek tájékoztatásának sokszínűvé tétele érdekében a nem hagyományos dokumentumokat (diafilm, hanglemez, hang- és videokazetta) a könyvekkel közös katalógusban tárta fel. Nem kis jelentőséggel bírt, hogy kidolgozta egy korszerű médiatár, egy jól működő forrásközpont tervét az iskolában. Ebbéli reményre adott okot az is, hogy ekkor az iskolai körzethatárok módosításával, az iskola alapvető működési feltételeinek biztosítására tett lépésekkel az iskolai könyvtár fejlesztésére, alapterületének bővítésére is lehetőség mutatkozott. Emőke tervezete a rá jellemző alapossággal és precizitással mindenre (dokumentumok beszerzése, raktározási kérdések, személyi feltételek, technikai eszközök stb.) kiterjedt.

Folyamatosan, indirekt módon is képezte magát. Nem csak iskolai könyvtárosként, hanem polgárként is arra törekedett élete során, hogy tudását, tapasztalatait és gyakorlatát mások szolgálatába állítsa. A Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet iskolai könyvtári szakértőjeként ezt a szerepet is beteljesítette, hosszú éveken keresztül a KTE tagja is volt.
Jó kapcsolatteremtő képessége, közvetlensége, gyermek- és emberszeretete népszerűvé és megbecsültté tette őt pedagógusok, gyermekek és könyvtárosok között egyaránt. A tatai városi könyvtárral és gyermekkönyvtárral, a megyei könyvtárral ápolt rendszeres kapcsolata erősen meghatározta tevékenységének sikerét, tájékoztató munkájának eredményességét, és ez által közvetve a pedagógusok és tanulók elégedettségét.

Emőke alapvetően érdeklődő, nyitott, lelkes és lelkiismeretes ember. A közösségi életben szívesen vállal szerepet. Emberi értékei nélkülözhetetlenek a nevelőmunka során, példamutatása ösztönző erő nem csupán szűk, hanem tágabb környezetében, abban a közegben is, amelyben dolgozik.

Ma az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tatabánya Megyei Jogú Város közös igazgatású összevont intézményében óraadó. A rá jellemző nagyfokú türelemmel, kreativitással minden kínálkozó alkalmat és lehetőséget megragadva igyekszik a sérült és hátrányos helyzetű gyermekek között olyan fejlesztő tevékenységet folytatni, amely nem kevés pozitív élményt és képességeik kibontakoztatását jelentheti számukra.

Felterjesztője az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete nevében Kissné Anda Klára. Az emlékérmet odaítélő kuratórium Tanczerné Jakus Emőkének a KTE Emlékérem Életmű díjat adományozza!

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

  Rónyai Tünde
 

Rónyai Tünde több mint 30 éve könyvtárostanár. Az ELTE BTK magyar-könyvtár szakán szerzett középiskolai tanári oklevelet. Több mint 20 éven át volt a kerületi könyvtárostanári munkaközösség vezetője, szaktanácsadó, több útmutató, cikk és könyv szerzője.

Ő kezdte meg iskolájában a könyvtárhasználati ismeretek oktatását, versenyeket szervezett, elektronikus katalógust épített. A Szirén program egyik első használói között volt, azóta is kezdő „sziréneseknek” nagy népszerűségnek örvendő segítő foglalkozásokat tart.

Tanítványai többféle könyvtárhasználati versenyeken, több ízben is szép eredményeket értek el.
Munkája mellett folyamatosan továbbtanul: felsőfokú informatikusi képzettséget szerzett, pedagógus szakvizsgát tett, közművelődési és közoktatási szakértő, szakfelügyelő, szaktanácsadó.

2006-ban iskolája, az Árpád Gimnázium új könyvtár építésére kapott lehetőséget.

Tünde oroszlánrészt vállalt a könyvtár kialakításának megtervezésénél, szervezésénél és a végső berendezésnél. Az eredményt, a barátságos, szép környezetet, a logikus rendet, a mobilitási lehetőséget azóta is sokan dicsérik. Köztük azok a lelkes diákok, akik mindig szívesen vesznek részt a könyvtári rendezvényeken. Mi kollegái, − munkaközösségünk tagjai − Tünde elhivatottságát, segítőkészségét, lényeglátását és eredményességét dicsérjük.
Mindezek mellett Tünde négy éve a KTE elnökségi tagjaként is sokat tett a szakmáért. Tapasztalataival, jó összegző képességével , önkéntes feladatainak ellátásával a tágabb szakmai környezetét is segítette. Rendszeresen publikál a szaksajtóban.

Felterjesztője a III. kerületi munkaközösség nevében Szlávikné Cséfalvay Krisztina. A KTE emlékérem kuratóriuma 2012-ben a Könyvtárostanári hivatásért emlékérmet Rónyai Tündének ítélte.

KTE emlékérem – Az egyesületért

  Horváthné Szandi Ágnes
 

Horváthné Szandi Ágnes 1978-ban végzett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtár-magyar szakán. Ugyanez év augusztusa óta, 34 éve könyvtárostanárként tevékenykedik a jelenleg NyME Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium iskolai könyvtárában.

A gyakorlóiskola könyvtára az ő tevékenysége alatt lett mintakönyvtár, mely címet funkcionálisan jól kihasznált alapterületével, teljes körűen feldolgozott állományával, online katalógusával, hosszú nyitva tartásával, sokrétű és korszerű informatikai megoldásokkal is támogatott szolgáltatási kínálatával is kiérdemelte. Mindez köszönhető Horváthné Szandi Ágnes szakmai tudásának, elhivatottságának, nyitottságának és annak, hogy folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket a szükséges feltételek megteremtéséhez. Több TÁMOP és TIOP pályázat nyertese volt intézménye.

Tudását, tapasztalatait nemcsak saját könyvtárában kamatoztatja. Gyakorlatvezető tanárként támogatja a könyvtáros és iskolai könyvtáros képzést Szombathelyen. Emellett évekig városi munkaközösség-vezető majd megyei iskolai könyvtári szaktanácsadóként is dolgozott. A kollégák mindig fordulhatnak hozzá segítségért, tanácsért. Jó szakmai kapcsolatot ápol a NyME Könyvtár Tanszékével, a megyei könyvtárral és a NyME Savaria Egyetemi Központ Könyvtárával.

Az iskola diákjai és pedagógusai szívesen látogatják könyvtárát. A könyvtárhasználat iskolai tanításán túl, a tehetséggondozásban is jelentős eredményeket ért el. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen 1996 óta hatszor jutott tanulójával a döntőbe, de 11-szer kerültek a legjobb 15-be.

A Könyvtárostanárok Egyesületének majdnem a kezdetektől tagja, 2000-től három cikluson át elnökségi tagja. A tagnyilvántartás, elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetése mellett több jelentős egyesületi szakmai esemény szervezése is főződik a nevéhez:Könyvtárostanárok Nyári Akadémiája 2005, a HUNRA konferencia és a KTE Regionális Szakmai Napja 2012 Szombathelyen. A KTE mellett az MKE megyei szervezetét is segíti, így meghatározó könyvtárszakmai munkásságát Vas megye és a környéken ismerik és elismerik. Felterjesztője a KTE elnöksége.

A fentiek alapján a KTE emlékérem kuratóriuma 2012-ben Horváthné Szandi Ágnesnek az Egyesületért emlékérmet adományozza.

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

  Murányi Adrienn  

Murányi Adrienn - könyvtár-informatikus 2011 januárjától a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára.

Munkáját szakértelemmel, precizitással végzi. Folyamatosan részt vesz a diákok és tanárok információigényének kielégítésében. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer használatával számos olyan diák és tanári kérést teljesít, amellyel a tanári munka és a diákok versenyfelkészülése hatékonyabbá válik.

Oktatja a könyvtárhasználati ismereteket. Saját fejlesztésű feladatsorát jól használhatjuk a könyvtárhasználati mérésben. Aktívan gondozza az iskola honlapjának könyvtári vonatkozásait. Segítségével egyéb könyvtári portálokon is hírt tudunk adni rendezvényeinkről. Részese az iskolai tehetséggondozásnak, ennek szép példája a tavalyi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntőjébe jutott diákunk kiemelkedő teljesítménye.

Örömmel támogattuk, hogy a Szegedi Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, s így 2012 tavaszán könyvtárostanári egyetemi végzettséget szerzett.

Felterjesztője a könyvtárostanár kollégák javaslatára Gelencsér Sándor igazgató. A fentiek alapján a KTE emlékérem kuratóriuma 2012-ben Murányi Adriennek az Az év ígéretes könyvtárostanára emlékérmet adományozza.

Publikációk

KTE: A Könyvtárostanárok Egyesülete emlékérem 2012. évi kitüntetettjei, Négy díjat adtak át novemberben könyvtárostanároknak In: Elektronikus Könyv és Nevelés, 2012. 4. sz., URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_konyvtar… Utolsó letöltés: 2013.01.23.

Beszámoló a KTE közgyűléséről In: Iskolakönyvtáros, 2012. 3-4. sz., 24-32. p.

További fotók az Őszi Szakmai Nap fényképalbumában.