Beküldő: admin | 2016. 11. 24., cs – 14:50

   

A KTE emlékérem kuratóriumának javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2016-ban az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2016. november 23-án a Könyvtárostanárok Egyesülete Jubileumi Őszi Szakmai Napján került sor.

 

 

  

KTE emlékérem – Életműdíj

Dr. Eigner Judit

 

Dr. Eigner Judit  2006 óta oszlopos tagja a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanári közösségének és aktív résztvevője az intézmény oktatási és kulturális életének.

Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és könyvtáros diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte 1981-ben. Négy évvel később szintén az ELTE-n irodalomtudományból doktorált summa cum laude minősítéssel.

Judit fáradhatatlan képviselője, jótevője a könyvtár, ezen belül is az iskolai könyvtár ügyének. Nemcsak a Szent Imre Gimnázium, hanem előző munkahelye, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola is neki köszönheti közszeretetnek örvendő könyvtárának mai formáját, barátságos hangulatát. Tevékenységének intenzitása, sokoldalúsága bizonyítja, hogy számára a könyvtáros-tanárság jóval több, mint munka. Nagybetűs hivatás, amelyet az állandó jobbítás szándékával, kreatív módon, örömmel végez. Minden lehetőséget megragad, hogy könyvtárának állományát nívós kötetekkel gyarapítsa.

Pályázatokat ír, támogatókat keres, jótékonysági bált szervez, hogy kitűzött célját elérje, tanár, diák, szülő nagy örömére. Heti rendszerességgel könyvtárhasználati pontversenyt működtet, szakórákat tart, gyakorlati ismereteket nyújtó fakultációt szervez végzős diákoknak, ezáltal is terjesztve a könyvek szeretetét. Közben együtt halad a korral és szorgalmazza az e-book-ok meghonosítását az oktatásban. A tanulóknak kitekintést is biztosít azáltal, hogy folyamatosan felkeresi velük  a különféle fővárosi könyvtárakat is. A tehetséggondozás közel áll szívéhez, érdeklődő diákjait felkészíti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre, melynek éveken keresztül a versenybizottsági tagja is volt. Könyvtáros kollégájával együtt meghonosítottak gimnáziumunkban egy nemes szokást, miszerint maturandusaink búcsúzásként könyvet ajándékoznak az alma maternek, ezáltal éves szinten százas nagyságrendű állománygyarapodást lehetővé téve. Harmadik éve szervezi fáradhatatlan odaadással a Szent Imre Gimnázium tematikus olvasótáborait rendkívül értékes missziót teljesítve ezzel a vállalásával is.

Mindeközben még arra is marad ideje, hogy folyamatosan képezze magát, fejlessze tudását: iskolai könyvtári és minőségbiztosítási, valamint pedagógusminősítési szakértő, tanfelügyelő, aki nem öncélúan szerzi az újabb és újabb képesítéseket, hanem szolgálatot is végez. Így például nemcsak tagja a Könyvtáros Tanárok Egyesületének tagja, hanem először az Ellenőrző Bizottság elnöke, majd 2012 és 2014 között az egyesület titkára is volt. A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (KPSZTI) tantárgygondozójaként országos kitekintéssel bír a hazai iskolai könyvtárakra, látogatásai révén folyamatosan kapcsolatban van a könyvtárosokkal, akiket tanácsaival segít, támogat. 

Felterjesztője a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója, Barlay Bence. A felterjesztést támogatta a KTE elnöksége.

2016-ban a KTE emlékérem Életmű-díj kitüntetettje dr. Eigner Judit, melyhez szívből gratulálunk!

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

 

Tiba Gabriella

 

Tiba Gabriella 1998 óta a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakképző iskola könyvtárostanára. Munkássága csaknem 20 éve alatt sokat tett a könyvtárostanári munka megbecsüléséért, elismertségéért. A Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok munkacsoportja hosszú múltra tekint vissza. A kezdetektől hosszú éveken át Kiss Anna vezette, szervezte a nem hivatalos munkaközösség szakmai életét, hozzá fordulhattunk bármilyen iskolai könyvtári szakmai kérdésben. 2014-ben Anna nyugdíjba vonulása után Rózsavölgyiné Király Zsuzsanna szervezte újjá a munkaközösség/munkacsoport életét, majd betegsége miatt 2014 szeptembere óta Tiba Gabriella végzi ezt a tevékenységet. A munkaközösség tagjainak száma kb. 40-50 fő szerte a megyéből. 

Tiba Gabriella kollégái és iskolai vezetői szerint is megbízható, lelkes munkatárs. Munkába állása óta részt vesz a szakmai fórumokon, képzéseken. Számára fontos alapelv a tapasztalatok átadása, a kollégák segítése, igazi közösséget építő ember. Munkaközösségünk megalakulásakor is már annak aktív, sokat vállaló tagja volt. Gabi levelezőlistát hozott létre külön a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok számára, mely nagyon hatékonyan működik, remekül tudjuk használni szakmai tapasztalataink kicserélésére. Rendszeresen megvitathatjuk megoldásra váró problémáinkat, segíthetjük egymás tevékenységét.

Iskolája könyvtárának fejlesztésére, annak olvasóbarátabbá tételére nagy hangsúlyt fektet. Felkészült a nevelési-oktatási intézmény könyvtárában végzett munkára, mind könyvtárszakmai mind pedagógiai tekintetben. Gabi könyvtárostanári munkája során mind a hagyományos, mind az elektronikus információforrásokat szakszerűen használja, képes a könyvtárlátogató fiatalok információs műveltségének felmérésére, fejlesztésére. 

Rendszeresen tart különböző szaktárgyi könyvtári tanórákat és könyvtárhasználati órákat. Szívügyének tekinti a gyermekek digitális írástudásának, információs kompetenciáinak fejlesztését, továbbá a szövegértés, az értő olvasás fejlesztését. Ismeri az információs műveltség, a digitális írástudás tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat. Igényes tanári munkájára, figyel a folyamatos önművelésre.

Ismeri és alkalmazza az iskolai könyvtárügyben szükséges és használható szervezési, marketing, kapcsolattartási és -építési alapelveket.  Együttműködik a nevelőtestület minden tagjával az információs műveltség összehangolt, minden tantárgyat érintő fejlesztése érdekében. Együttműködik a helyi, területi, megyei és országos könyvtárakkal, kulturális intézményekkel, pedagógiai szolgáltató intézményekkel,  ifjúsági szervezetekkel és a diákönkormányzattal. 

Részt vesz a könyvtárhasználati ismeretek fejlesztési, innovációs tevékenységében: 2015-ben a  Nemzeti Köznevelési Portál  jó gyakorlatok kidolgozása programban az „Iskolai könyvtár a közösségi kert jó gyakorlat tükrében” címmel írt.

Rendszeresen szervez szakmai továbbképzéseket a megye könyvtárostanárai számára, így tavaly vendégünk volt Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, aki „Az iskola könyvtárpedagógiai programjának készítése – műhelymunka címmel tartott rendkívül hasznos foglalkozást számunkra. Tiba Gabi  maga is rendszeresen vesz részt szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken (KTE szakmai napok, Nyári Akadémia stb.).

Felterjesztője a Bács-Kiskun megyei könyvtárostanárok munkacsoportja, a felterjesztést támogatták: Kiss Anna KTE emlékérmes és Tóth Józsefné MKE emlékérmes könyvtárosok is.

2016-ban a KTE emlékérem A könyvtárostanári hivatásért kitüntetettje Tiba Gabriella, melyhez szívből gratulálunk!

 

KTE emlékérem – Az egyesületért

 

Dömsödy Andrea

 

Dr. Dömsödy Andrea 2000 óta az OFI-PKM iskolai könyvtári szakreferense. 2001-től tagja a KTE-nek, 2002-ben az MKE - IKSZ Az év ifjú könyvtárosa díjazottja. 

Küldetésének tekinti a könyvtárpedagógia lehetőségeinek és módszereinek elismertetését és minél szélesebb körű alkalmazását, az élményszerű tanulás-tanítás elterjesztését. Doktori kutatását és disszertációját Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás címmel készítette, majd védte meg 2012-ben. Vallja: a pedagógusképzésben kell elérni a változásokat, a hallgatókat kell felkészíteni arra, hogy majd tanárként alkalmazzák a könyvtárpedagógiai módszertanát. Oktat az ELTE-n és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Tudását, tapasztalatát több szakkönyvben, számtalan publikációban tette közzé, önálló honlapján tematikus ajánló található.

Iskolai könyvtári szakreferensként több éven át szervezte a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt, koordinálta az iskolai könyvtári szakfelügyeletet, gondozza az OFI-PKM honlapján az iskolai könyvtárügy területet és a sajtófigyelőt készít, ezzel is segítve a kollégákat. Szívesen részt vesz a PKM olvasószolgálati munkájában, így nem szakad el a hétköznapi gyakorlattól sem.

A KTE-nek 2008 óta elnökségi tagja, alelnöke. Szervezett előadásokat, szakmai napokat, nyári akadémiákat, továbbképzéseket és tanfolyamokat, az iskolai könyvtári világhónapot. Ő szerkeszti naprakészen a KTE honlapját. Jó értelemben megszállott, munkájával rengeteget tesz a könyvtárostanári hivatásért. Az elnökségen belül is az egyik legaktívabb elnökségi tag, ötleteivel és kitartásával sarkallja az elnökséget újabb-és újabb feladatok felvállalására és megoldására. Energiáival, kitartásával minket is mozgósít, sok feladatot elvállal. Sokszor rohammunkában, éjjel készíti elő a pályázatok meggyőző szakmai anyagát, ezzel megalapozva azok sikerességét. Így neki is köszönhetjük az elmúlt években a Kis KTE könyvek sorozat újabb köteteit – akár a szakmai program kidolgozásával, akár a kötetek szerkesztésével. A KTE tanári és tanulói pályázatainak is egyik fő ötletadója, elbírálója, mozgatója. Részt vett-vesz a Kerettanterv kidolgozásában, iskolai könyvtári, könyvtár-pedagógiai szakmai anyagok összeállításában, a jogszabályok előkészítésében, tantervfejlesztésben. Elkötelezett tagja a Civil Közoktatási Platform elméleti alapvetéseit kidolgozó munkacsoportjának, így is szolgálva az iskolai könyvtárak és az információs műveltség fejlesztésének ügyét. 

Mindannyiunk Dödy-je, aki nélkül elképzelhetetlen és lehetetlen lenne a sikeres KTE! Felterjesztője a KTE elnöksége.

2016-ban a KTE emlékérem- Az egyesületért emlékérem kitüntetettje dr. Dömsödy Andrea, melyhez szívből gratulálunk!

 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

 

2016-ban felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra.

 

Publikációk

2016-ban KTE emlékérmet kaptak. In: Könyv és Nevelés, 2017. 1. sz., 109-112. p.

További fotók az Őszi Szakmai Nap albumában: https://goo.gl/photos/W7oP7e25fSZuAb8x9