Beküldő: admin | 2022. 12. 05., h – 09:08
emlékérem

A KTE emlékéremre a felterjesztési határidőig, 2022. október 20-ig 24 felterjesztés érkezett. Az Életműdíjra 7 kollégát, A könyvtárostanári hivatásért kategóriára 17 kollégát terjesztettek fel. A kuratórium javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2022-ben az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2022. november 29-én a Könyvtárostanárok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyvtár közös Őszi Szakmai Napján került sor.

 

KTE emlékérem – Életműdíj

Gráberné Bősze Klára

Graberne

Gráberné Bősze Klára a soproni állami leánygimnáziumban érettségizett 1950-ben, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem szakos középiskolai tanári és könyvtárosi diplomát 1960-ban.

A Soproni Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárában kezdte könyvtáros pályafutását. Ezt követően az Országos Mezőgazdasági Könyvtár, végül 1978-tól az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtárosa, főosztályvezető helyettese volt 1989-ig, nyugdíjazásáig. Tartalmi feltárással, katalógusszerkesztéssel, tartalmi és formai feltárás revíziójával foglalkozott, emellett összeállított, szerkesztett és lektorált neveléstörténeti bibliográfiákat is. Összeállította az iskolai értesítők bibliográfiáját, adatbázisba írta, elkészítette a név- és tárgymutatót. A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850, 1850/51-1948/49 eddig megjelent húsz kötete a kutatás számára nélkülözhetetlen források.

Tanított a VI. kerület több általános iskolájában és a Varga Katalin Leánygimnáziumban.

Nyugdíjasként a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára volt 1989-től 2012-ig, azóta pedig önkéntesként dolgozik az iskolában. Feldolgozta a gimnázium teljes könyv- és folyóirat-állományát, szakszerű, a bibliográfiai szabványnak megfelelő katalógust szerkesztve. Ő kezdte el az állomány bevitelét a számítógépes adatbázisba is. Az 1990-es évek közepén kezdett foglalkozni a Veres Pálné Gimnázium történetével, Verőcei Katalinnal közösen összeállította a gimnázium értesítőinek repertóriumát, mutatókkal és a tanárok névsorával 1896-tól 1947-ig. A Schola Orbis iskolatörténeti adattár munkálataihoz kapcsolódva, több éves kutatómunka alapján írta meg az iskola történetét 1869. évi alapításától (akkor Országos Nőképző Egyesület Tanintézete) a 2007/2008. tanévig. A 2009-ben megjelent kétkötetes mű bemutatja a tanárok és a nevessé vált diákok munkásságát is. A gimnázium történetét azóta is folyamatosan kiegészíti. Összeállította Veres Pálné füves könyvét, mely az alapító születésének 200. évfordulója alkalmából megjelent Bicentenáriumi évkönyvben jelent meg.

A több évtizedes bibliográfiai adatgyűjtő és feldolgozó munka, a neveléstörténeti kutatást hatékonyan támogató kiadvány elismeréseképpen Gráberné Bősze Klárát 2009. augusztus 20-án Szinnyei-díjjal tüntették ki.

Rendszeresen vesz részt konferenciákon, előadóként is. Számos publikációja jelenik meg a nőnevelés témakörében. Például 2013 tavaszán a KSH könyvtárában a Könyvtári esték sorozat keretében tartott Nők új pályán című rendezvényen dr. Czeke Mariannról, az első magyar könyvtárosnőről tartott előadást. 2018-ban az Országos Könyvtári Napokon az OPKM-ben a Család- és iskolatörténet összefonódása, avagy mire használhatók a közgyűjteményi források című tudományos konferencia egyik vendég előadója volt.
Több írása szerepelt a 2019/2020-as Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny ajánló bibliográfiájában történelem  - a nőnevelés és nőoktatás témakörében. Jelenleg a magyarországi orsolyita iskolák történetét kutatja.

Iskolánk múzeumi és levéltári gyűjteményének vezetését fáradhatatlanul, önkéntesen végzi jelenleg is. Heti rendszerességgel személyesen is segíti a diákok és az iskolai könyvtárosok munkáját. Telefonon és e-mailben pedig bármikor elérhető. A könyvtári órákba is bekapcsolódik.

A jelentős iskolatörténeti gyűjteményünk összegyűjtése, megőrzése és feldolgozása Gráberné Bősze Klára több évtizedes elkötelezett munkájának köszönhető. Ez a különgyűjtemény alapot, kiindulópontot és lehetőséget is jelent a könyvtári órákon, és a tantárgyközi projektekben. Teljes mértékben számíthatunk Gráberné Bősze Klárára, aki fáradhatatlanul gondozza, építi a különgyűjteményt élő adatbázisként, mi pedig igyekszünk felnőni hozzá.

Klári néni a Veres Pálné Gimnázium „élő lexikona”. Projektmunkát vagy egyéb önálló kutatást végző diákjaink előszeretettel keresik fel őt mind a mai napig, kérnek tőle tanácsot, egyszersmind csodálják életkorát meghazudtoló szellemi frissességét.

Szerénysége, segítőkészsége, hatalmas tudása és kutatói elhivatottsága révén mindannyiunk számára általános tiszteletnek örvendő szakmai és erkölcsi példakép.

Felterjesztője: Korompay Bálint, a Veres Pálné Gimnázium igazgatója

A kitüntetett bemutatkozása

GRÁBERNÉ Bősze Klára – Gráber Jánosné szakmai önéletrajza abból az alkalomból, hogy 2022-ben elnyerte a KTE emlékérem életműdíját

Középiskolai tanár, okl. könyvtáros, bibliográfus.
Özvegy, két, már családos gyermek édesanyja, öt nagykorú unoka nagy-mamája.
Sopronban, 1932. július 19-én születtem. Édesapám Bősze Gábor a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút tisztviselője, édesanyám az ötvenes évek közepéig családanya volt, majd mint városi mérlegkezelő dolgozott. Férjem jogász, a MÁV kártérítési jogainak ügyintézője volt.
       A Szent Orsolya-rend soproni elemi leányiskolájának és leánygimnáziumának tanulója voltam az 1938/39. tanévtől az iskola államosításáig. A soproni állami Liszt Ferenc leánygimnáziumban tanultam az 1948/49. tanévben, majd az Állami Leánygimnáziumban érettségiztem az 1949/50. tanévben. Szerettem volna egyetemen folytatni tanulmányaimat, de az ELTE Bölcsészkarára akkor helyhiány miatt nem vettek fel, a következő években is próbálkoztam, de hiába. Majd 1955/56-tól tanulhattam az ELTE Bölcsészettudományi Karán és szereztem történelem-könyvtár szakos középiskolai tanári diplomát 1960-ban. Szakdolgozatomat a soproni iskolai könyvtárakról írtam.
     1950 őszén kezdtem el dolgozni, különféle alkalmi munkákat végeztem, a soproni egyetemen aluminiumlemezre jegyzetet gépeltem, rövid ideig a soproni levéltárban, a Győri Tervező Iroda soproni fiókjában dolgoztam. Könyvtárosi pályám 1951. januárjában kezdődött a soproni Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karának könyvtárában. A könyvtárosi munka minden területével, de főként feldolgozással foglalkoztam 1960-ig. Az egyetem Miskolcra való áthelyezését követően, 1959-1960-ban soproni székhellyel, de már mint a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtárosa a selmeci muzeális könyvanyagot címleírtam és szakoztam. A Váci Forte Gyár könyvtárát 1960-1961-ben, Budapesten a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet könyvtárát vezettem 1968-ig az intézet Gödöllőre költözéséig. Ezt követően 1968. nov. 1.-1978. jan. 15-ig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja (Agroinform Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár) főkönyvtárosaként az újonnan beszerzett könyvek címleírását revideáltam és szerkesztettem a Külföldi mezőgazdasági szakkönyvek országos gyarapodási jegyzéke c. negyedéves bibliográfiai folyóiratot, amely a teljes mezőgazdasági könyvtári hálózat, tehát az egyetemek, főiskolák és kutató intézetek új beszerzésű külföldi könyveinek bibliográfiai leírását tartalmazta szakrendben. 
     Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban 1978. január. 16. -1988. december 31-ig – nyugdíjazásomig – dolgoztam mint főmunkatárs, majd főosztályvezető helyettes. Kezdetben szakoztam és gondoztam a szakkatalógust, később a teljes beszerzés bibliográfiai leírását és szakozását revideáltam. Összeállítottam, szerkesztettem és lektoráltam neveléstörténeti bibliográfiákat. Részt vettem az iskolai értesítők/évkönyvek feldolgozásában, majd már nyugdíjasként, részben Léces Károllyal együtt, részben egyedül, felmértem és az értesítő bibliográfia számára feldolgoztam néhány nagy könyvtár értesítő állományát (Pápa, Debrecen, Sárospatak, Szeged, Sopron, Esztergom, Szarvas, Székesfehérvár, stb). A Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiáját az első kötettől a huszadikig egyedül állítottam össze, írtam be az adatbázisba, készítettem el a név- és tárgymutatót és nyomtatásra készen adtam át az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) kiadói osztályának.  
      Nyugdíjasként 1989 óta a Veres Pálné Gimnázium könyvtárostanára vagyok 2012-ig, azóta önkéntesként. Feldolgoztam a gimnázium teljes régi és új könyv- és folyóiratállományát, szakszerű, a bibliográfiai szabványnak megfelelő betűrendes, szak és sorozati katalógust szerkesztve. 
Miután az iskolai könyvtár számítógépet kapott, a teljes állományt beírtuk a számítógépbe, az iskolai könyvtárak közül elsőként a Szikla program segítségével. Az 1990-es évek elején kezdtem foglalkozni az iskola történetével, összeállítottam az iskolatörténeti különgyüjteményt. Majd bekapcsolódtam az OPKM által kifejlesztett Schola-Orbis iskolatörténeti számítógépes adattár létrehozásába és e programnak elsajátítása után, segítségével, több éves kutatómunkával elkészítettem és megírtam az iskola történetét. Az iskola alapításától - Veres Pálné alapította az Országos Nőképző Egyesületet 1867-ben, a tanintézetet 1869-ben – a Veres Pálné Gimnázium 2004/05. tanévéig.
      Az iskola története, tanévenként az események, a tanárok és a neves, jeles diákok életrajzával, bibliográfiával. 2000-ben jelent meg a Schola Orbis iskolatörténeti számítógépes adattár Veres Pálné Gimnázium iskolatörténeti CD. A Veres Pálné Gimnázium történetének első kötete 2006-ban jelent meg, a második kötet 2009-ben. A folytatás napjainkig a számítógépes adattárban. Összeállítottam több tanár személyi bibliográfiáját, minden évben az évfordulók jegyzékét, Veres Pálné és leánya műveinek névmutatóját, a Nőképző Egyesületben résztvevő és működő hölgyek névsorát, stb. ezek kéziratban vannak. 
     1909-ben Szinnyei-díjat kaptam munkásságomért.
     Összeállítottam a magyarországi orsolyita iskolák történetét, a magyarországi Szent Orsolya-rend apácáinak történelmi névtárát 1676-tól – ezek kéziratban vannak és még kiegészítésre szorulnak, ezekkel foglalkozom jelenleg.      

Gráberné Bősze Klára művei:

Folyóirataink jegyzéke. Összeáll. Bősze Klára, Imre József, Zalán Zoltánné. Sopron, 1954. - Bányamérnöki és földmérőmérnöki könyvtári közlemények 1.

Bősze Klára: A soproni iskolai könyvtárak története és mai helyzete. Szakdolgozat. Sopron, 1960. 138, [1] lev. – Kézirat.

Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézet, Könyvtár. Kurrens bel- és külföldi folyóiratok és periodikák jegyzéke 1968. Összeáll. Gráber Jánosné. Bp., 1968. [1], 6 lev. – Soksz.

Külföldi mezőgazdasági szakkönyvek. Gyarapodási jegyzék. Szerk. Gráberné Bősze Klára. 1968-1978. Bp. – Negyedéves bibliográfiai folyóirat.

Kemény Gábor különgyűjtemény. Összeáll. Gráberné Bősze Klára et al. Bp., OPKM, 1983. 253 p.

Erkölcsi nevelés 1976-1985. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1986. 66 p. – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum kiadványai. Témabibliográfiák T/292.

Beke Manó, 1862-1946. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1987. [4], 33 p. – Neveléstörténeti bibliográfiák 8.
  
Vajthó László, 1887-1977. A bibliográfiát készítette Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1987. III, [2], 56 p. - Neveléstörténeti bibliográfiák ; 10.
  
Gaal Mózes, 1863-1936. Összeáll. és szerk. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1989. [6], 123 p. - Neveléstörténeti bibliográfiák ; 12.

A magyar pedagógusképzés válogatott bibliográfiája 1980-1985. Összeáll. és szerk. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1986. [4], 163 lev.  – Kézírat.

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1850/51-1948/49. 1-19. köt. Összeáll. és szerk. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 1996-2012. – A magyar neveléstörténet forrásai. – Abaújszántó - Zsombolya

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850. Szerk. és összeáll. Gráberné Bősze Klára. Bp., OPKM, 2013. 248 p. – A magyar neveléstörténet forrásai 28. 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyermek- és ifjúsági könyv különgyűj-teménye = Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve 1984. 87-93. p.

Veres Pálné. Válogatott bibliográfia. Összeáll. Gráberné Bősze Klára = M. Bagossy Éva: Veres Pálné. Bp., 1996. 99-105. p.

Gráberné Bősze Klára – Verőcei Katalin: A Veres Pálné Gimnázium értesítőinek repertóriuma. Bp., 1994. 36 p. – Kézirat.

Gráberné Bősze Klára: 250 éve … . = Soproni füzetek ’96/97. 232-240. p. – a soproni orsolyiták története.

Gráberné Bősze Klára: Száz éve született Pap Károly = Soproni füzetek ’98. 345-348. p.

Gráberné Bősze Klára: Endrődy Zoltán Sándor élete és művei = Soproni füzetek ’99. 210-216. p.

Gráberné Bősze Klára: Soproni tudós tanárok és a nőnevelés = Soproni füzetek 2000. - 246-259. p.

Gráberné Bősze Klára: Bujdos Balázs (1886-194?) paptanár = Soproni füzetek 2003. 227-233. p.

Gráberné Bősze Klára – Keszthelyné Mányi Ildikó: A Veres Pálné Gimnázium könyvtárának története és jelene = Könyv és Nevelés 2003. 2. 29-35. p.

Gráberné Bősze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története. 1. köt. Bp., 2006. 377, 9 p.

Gráberné Bősze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története. 2. köt. Bp., 2009. 371, 38 p.

Gráberné Bősze Klára: Czeke Marianne, dr. az első magyar könyvtáros nő (1873-1942) = Könyv és Nevelés 2006. 3. 89-97. p.

Gráberné Bősze Klára: A magyarországi iskolai értesítők/évkönyvek évszázadai és bibliográfiai feltárásuk = Könyv és Nevelés 2007. 1. 77-84. p.

Gráberné Bősze Klára: Iskolatörténet könyvtári dokumentációs bázison = Korszerű könyvtár 2010. aug. 21 p.

Gráberné Bősze Klára: Emlékezzünk Bod Péterre születésének 300. évfordulóján = Könyv és Nevelés 2012. 4. 102-111. p.

Gráberné Bősze Klára: A soproni Zrínyi Ilona tiszti leánynevelő intézet története a két világháború között = Soproni Szemle 2014. 4. 430-440. p.

Gráberné Bősze Klára: A Szent Orsolya rend megtelepedése Budapesten. A budai orsolyiták iskoláinak története 1922-1948. = Könyv és nevelés 2014. 2. 77-94. p. 

Gráberné Bősze Klára: „Haladjunk!” = Bicentenáriumi emlékkönyv. Készült Veres Pálné Beniczky Hermin születésének 200. évfordulója alkalmából. Bp., 2015. 5-7. p.

Veres Pálné füves könyve. Összeáll. Gráberné Bősze Klára. = Bicentenáriumi emlékkönyv. Készült Veres Pálné Beniczky Hermin születésének 200. évfordulója alkalmából. Bp., 2015. 13-32. p.

Gráberné Bősze Klára: Veres Pálné Beniczky Hermin emlékezete = Honismeret 2016. 6. 5-7. p.

Gráberné Bősze Klára: Iskolai érdemsorok, értesítők és évkönyvek a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig – jelentőségük, számbavételük = Könyv és Nevelés 2016. 1. 40-50. p.

Gráberné Bősze Klára: Rupp Kornél tanári pályája és a Tanulók Lapja létrehozása
= Könyv és Nevelés 2016. 2. 35-49. p.

Gráberné Bősze Klára: Egy elfelejtett magyar pedagógus, Krúdy Mária = Honismeret. 2018. 12-17. p.  
                                                                                                                                                                                                                             
Gráberné Bősze Klára: Gönczy Pálné és Csiky Kálmánné Gönczy Etelka – anya és leánya a nőnevelésért = Könyv és Nevelés 2018. 1. 105-113. p. 

Gráberné Bősze Klára: Merici Szent Angela és a magyarországi Szent Orsolya rend.
= Könyv és Nevelés 2020. 3-4. 171-197. p. 

Könyvismertetések: 

Gráberné Bősze Klára: Mi micsoda magyarul a számítástechnikában? = AV kommu-nikáció 1987. 1. 44. 

Gráberné Bősze Klára: C-64 start! Alapfokon a Commodore 64-ről = AV kommuniká-ció 1987. 2. 95. 

Gráberné Bősze Klára: Szegedi nyári egyetem 1985. Számítógép az iskolában = AV kommunikáció 1987. ¾. 173-174. 

Gráberné Bősze Klára: Szücs Ervin: A számítógép tegnaptól holnapig. Bp., Műszaki Kvk., 1987. = AV kommunikáció 1988. 2. 92-93. 

Gráberné Bősze Klára: Játékok és felhasználói programok. Készítették Ollós László és Kiss László. Bp. 1989. = AV kommunikáció 1990. 2. 78-79. 

Lektorálás:

A Balatoni Úttörőváros könyvtárának magyar nyelvű úttörőmozgalmi különgyűjteménye. Zánka, 1985.

Iskolai könyvtárak Írták: Ballér Endréné et al. Bp., 1984. 

 

Emléklap

2022-ben a KTE elnöksége emléklapban részesítette az alábbi, az életműdíjra felterjesztett kollégákat:

Bodánszky Ágota könyvtárostanár, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
Czégény Márta Edit könyvtárostanár, Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
Jászai Béláné ny. könyvtáros, Komorói Általános Iskola
Pálinkás Györgyné könyvtáros, BGSZC Budai Gimnázium és Szakgimnázium
Pázmándi Józsefné könyvtárostanár, Bársony János Általános Iskola, Miskolc
Szalai Zsoltné könyvtárostanár, Szomódi Íriszkert Általános Iskola

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége elismerését fejezi ki a figyelemre méltó életútért, a pályán elért eredményekért
és a szakma szeretetéért.

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

Szabóné Tóth Ildikó

Szabone

Szabóné Tóth Ildikó 1961-ben született. Magyar-orosz szakos tanárként végzett a Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán Egerben, majd később az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtáros szakán szerzett újabb diplomát.

1983 óta dolgozik a Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott Kispesti Eötvös József Általános Iskolában. Magyar-orosz szakos tanárként kezdte pályafutását, a diákok oktatását pedig az orosz nyelv megszűnése után magyartanárként folytatta. Immáron 22 éve végez színvonalas munkát a magyartanítás mellett az iskola könyvtárában. Kiemelkedő munkát végez osztályfőnökként.

1-8. évfolyamon könyvtárhasználati foglalkozásokat tart magyar és osztályfőnöki órák keretében, amelyeket érintett kollégáival erős együttműködésben hajt végre. Könyvtárhasználati tantervét, könyvtár-pedagógiai programját következetesen, nagy körültekintéssel, az iskola tanári karával szoros együttműködésben alakította ki és valósítja meg. Alsó tagozaton helyt kapnak “tananyagként” így a könyvtár alapvető viselkedési szokásai, a könyvek válogatása, kölcsönzése, a könyvtár dokumentumainak csoportosítási szempontjai, valamint a korosztálynak megfelelő kézikönyvek használata is. Különösen nagy hangsúlyt kapnak az iskola és a lakóhely szerinti könyvtár közti különbségek; a tanulók személyes tapasztalatainak kialakítása érdekében könyvtárlátogatásokat szervez. Felső tagozaton az eddig tanultak elmélyítése a célja, így a foglalkozások során a könyvtári terek és állományegységek megkülönböztetésén, téma szerinti keresésen, a tanulók önálló tájékozódási készségének fejlesztésére, a forráskeresésre és a megfelelő, etikus és kritikus információhasználatra helyezi a hangsúlyt.

Iskolai szintű, illetve a könyvtárhoz köthető rendezvényeket, ünnepségeket szervez. A teljesség igénye nélkül az ő nevéhez köthetőek az iskola 1848-as 1956-os megemlékezései, ballagások vagy a Magyar Kultúra Napjának ünneplése. Fáradhatatlan, ötletekkel teli, így neki köszönhetően az iskola életéből a különböző témájú projekthetek sem hiányoznak.

Az iskola tanulói és dolgozói által közkedvelt könyvtári rendezvények a Költészet napi teadélután, a Vakrandi egy könyvvel, de különféle író-olvasó találkozókat is szervez. Neki köszönhetően járt már az iskolában Nógrádi Gábor, Telegdi Ágnes és Kertész Erzsi is. Emellett könyvajánlókat ír, hogy az iskola polgárait megismertesse a legújabb gyermek- és ifjúsági irodalommal. Rendezvényeit gyakran a pedagógus kollégák és a szülők bevonásával szervezi meg, erősítve ezzel az együttműködést, kohéziót teremtve ezzel az iskola és a család között.

A tehetséggondozásban jeleskedik. Rendszeres résztvevője a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenynek, ahol tanítványai többízben jutottak már az országos döntőig. Döntőbe jutott tanítványa a Majoros Márta Könyvtárhasználati Versenyen 2014-ben is. Tanulókat nevezett a Kerületi Könyvtárhasználati Vetélkedőre is. Nevéhez kötődik többek közt a Rendhagyó múlt idő történelmi ifjúsági regényeket feldolgozó vetélkedő, a P Howard & Co. Nyomozóiroda(lom) c. krimiken és kalandregényeken alapuló csapatjáték, az Olvasni jó évfolyamonként rendezett irodalmi vetélkedő, vagy a Holnapló-írd a jövőd c. sci-fi és fantasy műfajjal ismerkedő vetélkedő is.  A tanulási nehézségekkel, szövegértési problémákkal küzdő gyerekeket segíti a könyvtárban tartott fejlesztésekkel, speciális, személyre szóló, felzárkóztató foglalkozásokkal.

Jó kapcsolatot ápol a Kispesti Szabó Ervin Könyvtárral, amelynek köszönhetően színes és változatos programokon vesznek részt az iskola tanulói. 
Éveken keresztül magas színvonalon vezette a kerületi könyvtár- munkaközösséget, kollégái mindig fordulhattak hozzá szakmai segítségért. 
2017-ben előadást tartott a KTE Őszi Szakmai Napján az IFLA által kiadott Iskolai könyvtári útmutatóról összevetve azt a kispesti iskolában szerzett gyakorlati tapasztalataival. Ezen gondolatait tanulmánykötetben is megjelentette. 2018-ban a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár keretében kerekasztal-beszélgetésen vett részt, 2019-ben pedig a Kossuth Rádió Vendég a háznál c. műsorában adott interjút az iskolai könyvtár helyzetéről és az olvasóvá nevelés fontosságáról.

A fent részletezett, több évtizedes munka során generációk sorát nevelte az irodalom, az olvasás, a könyvtárhasználat szeretetére. Tanítványai rendszeresen járnak könyvtárba, az olvasás mindennapjaik szerves része.

Felterjesztő Dufek János, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola intézményvezetője és Neuwirth Éva humán munkaközösségvezető.
 A felterjesztést támogatta: Varga Lilla a Kispesti Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa.
 

A kitüntetett díjátadón bemutatott bemutatkozása: prezentáció

KTE emlékérem – Az egyesületért

2022-ben felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2022-ben felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

Publikációk

CSERLAKINÉ HAGYMÁSSY Krisztina: Kötetlen beszélgetés Gráberné Bősze Klárával, a Könyvtárostanárok Egyesülete Emlékérem életműdíjasával. In: Könyvtárvilág. 2022. 6. sz. URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/12/kotetlen-beszelgetes-graberne-bosze-klaraval-a-konyvtarostanarok-egyesulete-emlekerem-eletmudijasaval/8101/ Utolsó letöltés: 2023.01.02.

További fotók a szakmai nap fotóalbumában: https://photos.app.goo.gl/GNCFaM8iJnC5rVJw9

Támogatók

nka

A KTE emlékérem elkészítését az NKA támogatta