Beküldő: admin | 2023. 12. 12., k – 10:14

A KTE emlékéremre a felterjesztési határidőig, 2023. október 30-ig 15 felterjesztés érkezett. Az Életműdíjra 5 kollégát, A könyvtárostanári hivatásért kategóriára 10 kollégát terjesztettek fel. A kuratórium javaslata alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2023-ban az alábbi kollégákat tüntette ki. A díjak átadására 2023. december 11-én a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai Napján került sor.

KTE emlékérem – Életműdíj

Kissné Ráczkevi Irén 

Kissné

 

Kissné Ráczkevi Irén a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársaként, a nyolcvanas évek végétől térségi feladatok koordinálásával foglalkozott. Az akkori módszertani osztályon feladatai közé tartozott a könyves ünnepek (Ünnepi Könyvhét, decemberi Gyermekkönyvhét) szervezése, a kapcsolódó pályázati lehetőségek teljeskörű feltérképezése, a pályázatok megírása és elszámolása. Munkájának részeként szerkesztette a Vas Megyei Könyvtárak Értesítője című megyei szakmai folyóiratot. Rendkívül széleskörűen szakmailag és emberileg is szoros kapcsolatot épített ki a megye városi, községi könyvtáraiban dolgozó kollégákkal, számos esetben segítve szakmai tanácsaival a könyvtári rendszer átalakulásának nehézségeivel küzdő partnerintézményeket. 

1993-tól a szombathelyi Oladi Művelődési Központ és annak utódintézményei könyvtárában dolgozik, nyugdíjazása óta a mai napig is. 
A könyvtár kettős funkciót lát el: a két oladi iskola (általános iskola, technikum, szakgimnázium és szakközépiskola) könyvtára, valamint közösségi könyvtárként is funkcionál.

Magas színvonalon végzi a könyv- és könyvtárhasználati órák megtartását, megszerettetve ezáltal a könyvek világát és a könyvtárak légkörét. Hosszú évek óta sikeresen működteti a könyvtár szellemi játékait, vetélkedőit, melyeket változatos formában kínál a gyermekeknek.
Közművelődési tevékenysége során létrehozta – Horváth Mártával, az Oladi Általános Iskola magyartanárával együtt - a József Attila nevéhez fűződő Mese-, vers- és novellaíró pályázatot, melyet 26 évig sikeresen működtetett a könyvtár. E rangos, nemcsak országos, de nemzetközi hírűvé vált pályázat a határainkon belül és kívül élő, magyar nyelvet beszélő 18 éven aluli diákokat késztetett tollforgatásra. A legsikeresebb alkotások nyomtatott formában is megjelentek a közösen kiadott antológiákban, melyeknek szerkesztésében és megjelentetésében is aktívan részt vállalt. A pályázat megvalósítása 2021-től finanszírozási problémák miatt szünetel.

Az általa felkészített csapatok évekig sikeresen vettek részt (1- 3. helyezés különböző korosztályokban) a Berzsenyi Dániel Könyvtár által szervezett „Könyvhódító” elnevezésű, és a Neumann János Általános Iskola programjaként a Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából meghirdetett könyves vetélkedőkön.

Évről-évre sikeres pályázatai teszik lehetővé az olvasószolgálati tevékenység bővítését.

Az olvasók igényeinek figyelembevételével többek között sikeres író-olvasó találkozók, humán és természettudományos előadások, magyar népszokásokat megelevenítő tematikus játszóházak, szépkorúak számítógépes oktatása és kötetlen beszélgetések megszervezése fűződik a nevéhez. Évtizedek óta sikeres programja az Országos Könyvtári Napok helyi rendezvénye, különösen kedvelt a Könyves Vasárnap című program.

Eredményes együttműködést folytat az oladi városrész lakosságának életét könnyebbé és változatosabbá tevő Olad Városrészért Egyesülettel elsősorban helyi, kulturális programok szervezésével.

Rendszeresen publikál szaklapokban.

Évtizedek óta aktívan vesz részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezetének munkájában a szervezet vezetőségi és ellenőrző bizottsági tagjaként.

Munkáját minden esetben nagy odafigyeléssel, a határidők pontos betartásával, szakmai felkészültséggel és empátiával látja el. 

A 2023. év KTE EMLÉKÉREM – ÉLETMŰDÍJ díjazottja: Kissné Ráczkevi Irén

Felterjesztője: a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum munkatársai nevében Sipos László igazgató
 

Emléklap

2023-ban a KTE elnöksége emléklapban részesítette az alábbi, az életműdíjra felterjesztett kollégákat:

 • Bangó Edit
 • Kovács Katalin
 • Lengyel Mária
 • Novotny Istvánné (Kecskés Györgyi)

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége elismerését fejezi ki a figyelemre méltó életútért, a pályán elért eredményekért
és a szakma szeretetéért.

 

KTE emlékérem – A könyvtárostanári hivatásért

Szalay Izabella 

Szalay

Szalay Izabella a Tatabányai Árpád Gimnázium magyar-könyvtár szakos pedagógusa, aki több mint harminc éve pedagógusként, könyvtárosként, könyvtárostanárként dolgozik.

A tatabányai Váci Mihály Általános Iskolában, majd a Városi Könyvtárban dolgozott, innen került a Tatabányai Árpád Gimnáziumba. Könyvtárostanári munkájában komplexitásra törekszik: könyvtárpedagógiai munkáját vegyíti a magyartanári, az informatikai és  pedagógiai tevékenységével. Szakmai fejlődését és a módszertani kultúra folyamatos megújításának szempontjait szem előtt tartva, rendszeresen továbbképezte magát. Pedagógusként legfontosabb munkaeszköze a szaktárgyi – és módszertani tudása, és saját önzetlen személyisége. Szakmai tudását megosztva részt vesz a kollégák szakmai támogatásában, az adaptív szemlélet kialakításában, az egyéni bánásmód megvalósításában.

A pedagógusmesterség tartalmi elemeit mesterszinten alkalmazza. Pontos könyvtárszakmai tevékenysége mellett fontosnak tartja a közösségi tér kialakítását, melyben ideálisan valósulhat meg a könyvtárhasználati és az olvasóvá nevelés. Az iskolai könyvtár egyfajta műhelyként működik, ahol a szünetekben és a tanítási órák után nagy létszámban jelennek meg a diákok, nem csupán a tanuláshoz szükséges könyvek vagy internetes források megkeresése vagy a tanulás miatt, hanem a közösség és leginkább a tanárnő miatt. Ő ugyanis amellett, hogy a délutánokra tanulócsoportokat szervez, személyesen is sokat foglalkozik a tanulókkal. Mind egyénileg, mind osztályfőnöki órákra meghívott vendégként rendszeresen ad tanulásmódszertani tanácsokat is. Személyiségfejlesztő tevékenységének fontos pontja a könyvtári munkához szorosan illeszkedő olvasókör vezetése, melynek keretei között a munkában részt vevők nemcsak könyvekkel foglalkoznak, hanem a művek által felvetett társadalmi és érzelmi kérdésekkel is, melyek révén észrevétlenül is fejlődik személyiségük, nyíltan beszélgetnek egymással érzéseikről, gondolataikról.

Rendszeresen készít szövegértési feladatsorokat, melyek lehetőséget adnak az egyéni, testre szabott fejlesztésre. A fakultációs csoportokban – a témában való rendkívüli jártassága miatt – rendszeresen ő tartja a kortárs irodalmi kitekintéseket.

Tanítványai rendszeresen országos szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyen. Ezen a rangos megmérettetésen az utóbbi öt évben mindig az első 10 között szerepeltek tanítványai. Legutóbb, 2022-ben a 2. és a 6. helyezést szerezték meg diákjai, tavaly a 4. helyezést érte el egy tanítványa.

Az iskola munkáját a fentieken túl pályázatfigyeléssel, tudásmegosztással (továbbképzések kapcsán), iskolai rendezvények szervezésével (pl. író - olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra a könyvtárban), továbbtanulási mentorként és kapcsolattartóként is segíti (József Attila Könyvtár, A Vértes Agorája). 

A Tatai-medence iskolai könyvtárosaival megosztja tapasztalatait, aktív tagja az elmúlt években rendszeresen megszervezett munkaközösségi szakmai összejöveteleknek, műhelymunkáknak. 2023. július 13-án a Könyvtárostanárok Egyesületének vándorgyűlésén szerepelt előadással „Az iskolai könyvtár szerepváltozásai a digitális korban: közösségi tér és egyéni tanulási utak támogatása” címmel, bemutatva magas színvonalú szakmai munkáját.

Az utóbbi tanévekben mentori tevékenységet is végez, ezzel is elősegítve a jövő könyvtárosainak módszertani képzését, a jó gyakorlatok átadását, és példáján keresztül annak megmutatását, amely miatt nagybetűs, segítő, támogató, valódi emberi tartalommal telített és szerethető hivatásként élhető meg a könyvtárostanári tevékenység. Szalay Izabella több diákja is az ő hatására választotta a könyvtáros hivatást, és számos diákkal kedveltette meg a könyvtárat és a könyveket.

Szalay Izabella az iskolai könyvtárügyet egy olyan kihívásokkal teli időszakban képviseli, amikor az értékek közvetítése az elhivatott könyvtárostanárokon is nagyban múlik. 

A 2023. év KTE EMLÉKÉREM – A KÖNYVTÁROSTANÁRI HIVATÁSÉRT díjazottja: Szalay Izabella könyvtárostanár

Felterjesztője: Polyóka Tamás a Tatabányai Árpád Gimnázium igazgatója és tantestülete, továbbá Henzer Zsuzsanna iskolai könyvtári szaktanácsadó, Győri POK  és Mikolasek Zsófia, Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Könyvtár igazgatója

Emléklap

2023-ban a KTE elnöksége emléklapban részesítette az alábbi, A könyvtárostanári hivatásért díjra felterjesztett kollégákat:

 • Csörgei Andrea
 • Nuszerné Farkas Titanilla
 • Sütő Éva
 • Szabóné Simon Erzsébet
 • Szatmári Zoltán
 • Téglásiné Buda Anita
 • Tuskánné Nagy Éva
 • Varga Lászlóné

A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége elismerését fejezi ki az eddig elért kimagasló eredményekért és a szakma szeretetéért.

KTE emlékérem – Az egyesületért

Kovács Anikó Csilla 

Kovács

Kovács Anikó Csilla a főiskolai tanulmányai befejezése után kezdett el dolgozni abban az iskolában, ahol ma is nap mint nap felelősségteljesen, lelkiismeretesen végzi a mindennapi könyvtárostanári feladatait. Pályája során tanította a magyar tantárgyat is, de hosszú évek óta elsősorban könyvtárostanárként tevékenykedik. 2004-ben informatikus könyvár szakon szerzett egyetemi diplomát. Fontos számára ismereteinek megújítása, korszerűsítése, ezért továbbképzések sorát végezte el, melyek könyvtárosi munkájához, a tanulók felzárkóztatásához, tehetséggondozáshoz kapcsolódtak.

A könyvtárhasználati órákba folyamatosan, tervszerűen minden évfolyamon beépíti a könyvtárhasználat alapvető és korszerű tudnivalóit. Különböző munkaformákban, gyermekbarát, érdekes, interaktív foglakozásokat szervez a tanulók számára. Változatos értékelési módszerekkel motiválja a gyerekeket.

Az iskolai könyvtár rendezvényei illeszkednek az intézmény szabadidős tevékenységéhez, melyeket külön munkatervben tervez meg minden tanévre. Ezek színesítik, élményszerűvé varázsolják a könyvtár adta lehetőségeket. Intézményen belüli vagy mások által kiírt pályázatok hirdetésével, testvér-könyvtári kapcsolatok létesítésével – külföldön és belföldön – maradandó élményhez juttatja a diákokat. Minden rendezvény az olvasás népszerűsítését, az olvasóvá nevelést is szolgálja. (iskolai és városi téli olvasópályázat, nemzetközi könyvjelzőcsere program)

Támogatja az iskola tanulóit a mindennapi feladatok megoldásában (információ keresése a könyvtárban, ppt készítése adott témában, fejtörők). Esélyt teremt azok számár is, akik szerényebb lehetőségekkel rendelkeznek, sikerélményhez juttatja őket. (Beszélgetés, könyvajánló videó készítése, kvíz összeállítása). A tehetségesebb diákokat különböző városi és megyei könyvtárhasználati versenyekre készíti évek óta, ahol eredményesen szerepelnek a tanulók.

Folyamatosan dolgozik azon, hogy népszerűsítse az intézmény könyvtárát. Programjai ezt a célt szolgálják. Az iskola honlapján, facebook csoportjában rendszeresen megjelentet az iskolai könyvtár munkájához kapcsolódó eseményeket, versenyek eredményeit, a programokról készített fotókat, videókat. (Illusztráció készítése; felolvasó maratonok; mesebüfé, stb.) Anikó nélkül nem lenne ilyen színes, izgalmas mesesziget a könyvtár.

A Hajdúböszörményben található iskolai és városi könyvtárakkal szoros kapcsolatot ápol, részt vesz a közös programok szervezésében is. Bekapcsolódik a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által szervezett programokba, eredményesen szereplő tanulókat készített fel szavaló- és prózamondó versenyekre.

Tudásmegosztó tevékenysége példaértékű iskolán, tankerületen és a szakmán belül is. Szakmai napok keretében hasznos információkkal, ismeretekkel látja el pedagógustársait. Folyóiratban, könyvekben megjelent publikációi a tanulási folyamat segítésére irányulnak, melyekben különböző korszerű módszereket mutat be, interaktív eszközök alkalmazási lehetőségeire hívja fel az olvasók figyelmét.

Kiváló az innovációs tevékenysége is. Az elmúlt években számtalan rendezvényt honosított meg iskolánkban. Ezekkel az eseményekkel népszerűsíti a könyvtárhasználatot a tanulók és a pedagógusok körében is. (Nemzetközi Felolvasómaraton; Nemzetközi Könyvajándék Nap; Nemzetközi Könyvjelzőcsere; Városi könyvjelző pályázat; Városi olvasópályázat; eTwining projekt). A Honvédelmi Szövetség által hirdetett pályázatával osztályokat jutatott kirándulási és élményszerzési lehetőségekhez (Budapest, Eger).

Kovács Anikó Csilla pályájában meghatározó szerepet játszik a könyvtári kapcsolatépítés, a szakmai együttműködés. Gyümölcsöző kapcsolatot ápol helyi, megyei és országos szinten is a kollégákkal, szervez velük közös programokat. A KTE által kiírt pályázatok aktív és sikeres résztvevője. Eredményes, megvalósult pályázatairól bemutatót tart a kollégáknak a szakmai napokon. Ezzel a tudásmegosztó tevékenységével is öregbíti a Könyvtárostanárok Egyesületének hírnevét, képviseli a testületet. Munkái az egyesületi kiadványokban is publikálásra kerülnek. 

2023-ban a KTE EMLÉKÉREM – AZ EGYESÜLETÉRT  díjazottja: Kovács Anikó Csilla

Felterjesztője: Menyhárt Zoltán a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola intézményvezetője, az intézmény nevelőtestülete és magyar munkaközössége, valamit a KTE elnöksége nevében Cserlakiné Hagymássy Krisztina elnök
 

KTE emlékérem – Az év ígéretes könyvtárostanára

2023-ban felterjesztés hiányában ez a díj nem került kiosztásra. 

Publikációk

Hivatásért-emlékérmét vehetett át a tatabányai kiválóság. In: KEMMA. Komárom-Esztergom megyei hírportál. Tatabánya, Mediaworks, 2023.12.15. URL: https://www.kemma.hu/helyi-kozelet/2023/12/hivatasert-emlekermet-vehetett-at-a-tatabanyai-kivalosag Utolsó letöltés: 2023.12.18.