Borító

Dömsödy Andrea: Könyvtár-pedagógia.  Budapest, KTE - Flaccus Kiadó, 2003, 119 p.

A kötet a KTE-nél nem kapható.

Előszó

 

Jelen mű tárgya a könyvtár-pedagógia területeinek, céljainak, módszereinek feltárása összefoglalás, rendszerezés és figyelemfelhívás céljából. Így nem kizárólag könyvtárostanároknak és az iskolai könyvtárügyben érdekelteknek szól, hanem minden könyvtárosnak és pedagógusnak, nevelésben érdekeltnek. A mű egyik szándéka, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a könyvtár-pedagógia céljainak megvalósítása nemcsak egy szűk szakma feladata.

A könyvtár-pedagógia jelenleg egy olyan kialakulóban lévő tudományterület, melyet sokan és sokféleképpen művelnek. Ez önmagában még nem okozna nehézségeket, hiszen a sokszínűségre utal, viszont ennek okait megvizsgálva már nem lehetünk ilyen derűlátóak. A sokféleség oka jelenleg elsősorban az, hogy a területnek még nincsen kimunkált kutatásokkal igazolt, letisztázott, összefoglalt leírása, módszertana (ezt ez a dolgozat sem fogja tudni megadni), így a gyakorlat személyfüggő, egyéni próbálkozásokon, kísérleteken alapul. Az így összegyűlt tapasztalatokból viszont nagyon sok olvasható a szakirodalomban (elsősorban folyóiratokban és megyei kiadványokban). Ezekből sok ötlet meríthető. A Nemzeti alaptanterv majd a kerettantervek kapcsán „központilag” is sokféle segédanyag készült, melyek mind a gyakorlati munkát hivatottak segíteni, előmozdítani, sok helyen elindítani, ami fellendülést adott a tárgyalt tudományterületnek.

A dolgozat eredeti címe: A könyvtár-pedagógia rendszere és fejlesztési lehetőségei volt. Ebből a könyvtár-pedagógia maradt meg, jelezve, hogy a „rendszer” még korántsem teljes. Minden törekvés ellenére vannak benne aránytalanságok és minden bizonnyal hiányosságok is. A lehetséges és szükséges fejlesztési, kutatási területek egy részére találhatunk utalásokat a fejezetekben. Mindezek ellenére mégis a szakma elé kerül. Ennek oka, hogy szakmai gondolkodást, vitát, és ha lehetséges, kutatásokat szeretne elindítani, hogy ezek segítségével még mélyebben és részletesebben lehessen feltárni a tárgyalt területet.

A mű a meglévő szakirodalom és annak továbbgondolása alapján próbálja a könyvtár-pedagógiát körülhatárolni (amennyiben ez lehetséges). Ennek következtében óhatatlanul a mai magyarországi iskolai és könyvtári gyakorlatra jellemző felfogást tükrözi, de igyekszik utalni a terület modernebb értelmezési lehetőségeire is. Ezek feltárásával viszont alapjául akar szolgálni a felülvizsgálatnak, kritikának egy modernebb megközelítés és gyakorlat kimunkálását tűzve ki távolabbi célul.
Nem célja a dolgozatnak a gyakorlat jelenlegi helyzetének feltárása, összegzése, sem a könyvtár-pedagógia létjogosultságának vagy az olvasás fontosságának bizonyítása.

Budapest, 2003. október 5.

Dömsödy Andrea
 

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 5
Előszó 7
Bevezetés 8
1. A könyvtár-pedagógia és kapcsolódásai 10

2. A könyvtár-pedagógiai tevékenység céljai, feladatai, sajátosságai 19
2.1. Életkoronként (iskolafokonként) 22
2.1.1. Iskoláskor előtt 22
2.1.2. Alsó tagozat, 1-4. évfolyam 23
2.1.3. 5-8. évfolyam 24
2.1.4. 9-12. évfolyam 25
2.1.5. Felnőttkor 26
2.2. Színterenként 26
2.2.1. Közművelődési könyvtár 26
2.2.1.1. Gyermekkönyvtár 27
2.2.3. Óvoda 28
2.2.4. Iskola 28
2.2.4.1. Iskolai könyvtár 33
2.2.5. Szakképzés 34
2.2.6. Felsőoktatás 34
2.2.7. Felsőoktatási könyvtár, szakkönyvtár 35
2.2.7. Család 36
2.2.8. Média 36

3. Tartalom 40
3.1. Nevelés 40
3.1.1. Olvasóvá nevelés 42
3.2. Oktatás 45
3.2.1. Ismeretek 45
3.2.2. Képességfejlesztés 48
3.3. Könyvtári munka 49
3.4. Szakmódszertan 51

4. Módszertan 53
4.1. Alapelvek 54
4.1.1. Motivációs rendszer 54
4.1.2. Tervszerűség 55
4.1.3. Tananyagelrendezés, tantárgyköziség 61
4.1.4. Témaválasztás, kérdésfelvetés 63
4.1.5. Aktivitás 65
4.1.6. Szemléletesség 66
4.1.7. Differenciálás 66
4.1.8. Ellenőrzés, mérés, értékelés 67
4.2. A könyvtárpedagógus 68
4.3. Szervezeti keretek 70
4.4. A könyvtári foglalkozások típusai 71
4.4.1. A könyvtárhasználati ismeretek tanítása, a könyvtárhasználati óra 71
4.4.2. A könyvtárhasználati ismeretek hasznosítása, a könyvtárhasználati szakóra 72
4.4.3. A tanóráktól független könyvtári foglalkozások 74
4.5. Munkaformák, módszerek 74
4.5.1. Néhány módszer 76
Irodalmi foglalkozás, meseolvasás, mesedélután 76
Kézműves foglalkozás 77
Vetítés 78
Író-olvasó találkozó 78
Szituációs játékok 79
4.5.2. „Apró ötletek” 79
4.6. Eszközök, taneszközök 80
Nyomtatott segédeszközök, kalauz, munkafüzet, feladatlap 81

Összegzés 83
Tárgymutató 85
Ábrajegyzék 86
Felhasznált irodalom 87

 

Sajtó

EMMER Gáborné: Könyvtár? Pedagógia? Könyvtár-pedagógia? In Új Pedagógiai Szemle, 2004. 7-8. sz., 252-256. p.