Beküldő: admin | 2022. 01. 11., k – 11:26
2022-01-31

online, Google Meet

A KTE elkötelezett abban, hogy a szakképzésben történő átalakulásokban segítse az iskolai könyvtári szolgáltatások biztosítását, erősítését. Ehhez fontos az egymás tájékoztatása, a problémák feltérképezése, súlyozása, az azokkal kapcsolatos szakmai álláspont kialakítása, kommunikálása.

Ebben várjuk az érintettek közreműködését. Az első találkozón összegyűjtjük a legfontosabbnak látszó problémaköröket és áttekintjük a lehetséges megoldásmódokat, kommunikációs formákat. A többi alkalmon pedig ezek mentén haladunk.

Időpontok

9. 2022. június 16., Cs 16.00-17.00 Minőségirányítás 2.

8. 2022. május 23. 16.00-17.00 Olvasásfejlesztés 3.  Minőségirányítás 1.

7. 2022. május 9. hétfő 16.00-17.00 Téma: Olvasásfejlesztés 2.
Kérjük a kollégákat, hogy egy-egy saját jó gyakorlat rövid bemutatásával készüljenek. Ez előzetesen be is írható a munkafájlba.

6. 2022. április 11. 16.00- Téma: Olvasásfejlesztés

5. 2022. március 28. hétfő 15.00- Téma:Iskolai könyvtár a szakképzési jogszabályokban

4. 2022. február 28., hétfő 15.00 - Téma: Portfólió a szakképzésben 2.
Kérjük, erre az alkalomra nézze át az iskolájában oktatott szakmák KKK-jában a gyakorlati vizsgákra (portfólió, prezentáció) vonatkozó részeket.

3. 2022. február 14., hétfő 15 óra - Téma: Portfólió a szakképzésben 1.

2.  2022. január 31., hétfő 15 óra - Téma: Tanári együttműködés

1. 2022. január 17.-én hétfőn 14.00-kor.

Jelentkezés

Jelentkeznie csak akkor kell, ha korábbi résztvevőként nem kapott még belépési linket.

https://portal.ktep.hu/form/jelentkezes-szakkepzesi-muhelybe

Összefoglalók

I. A könyvtártípus meghatározása: Szakképzési iskolai könyvtár
II. Az eltérésből adódó, a könyvtártípusra jellemző nehézségek
III. A portfólióról könyvtári vonatkozásban - Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga iskolai könyvtári támogatása

I. A könyvtártípus meghatározása: Szakképzési iskolai könyvtár

Az iskolai könyvtárak azon típusa, mely egy iskolarendszerű szakképzési intézmény része, annak dolgozóit és tanulóit látja el. Elsősorban iskolai könyvtár, így annak funkcióit látja el, annak specialitásai jellemzik, de az iskolatípusból adódóan sajátos jellemzői is vannak.

Más iskolai könyvtáraktól eltérő jellemzői:

 • Gyűjtemény
  • Állományi összetétele szerint szakkönyvtár. Gyűjtőkörét, gyűjteményét meghatározza az intézményben képzett szakmák köre. Azokon a területeken a gyűjteményben jelentős arányú szakkönyvgyűjteményt kezelnek. Egyes szakterületeken a nagyobb múltú intézmények akár nyilvános szakkönyvtárként is működhetnek.
  • A gyűjtemény tematikai összetételén kívül a szakmaterület egyes speciális dokumentumtípusok jelenlétét is meghatározza, melyekből speciális térigény, szolgáltatások következhetnek. Pl.: kották, szabványok, térképek, adatbázisok.
 • Könyvtárpedagógiai munka
  • A könyvtárpedagógiai munkában kiemelt szerepe van a szakmaspecifikus információs műveltség fejlesztésének: szakmai szövegolvasás, szakmaspecifikus dokumentumismeret, adatbázisismeret, a szakterület információs intézményrendszere.
  • Kiemelt jelentősége van az önálló tanulás támogatásának.
   • Egyrészt az iskolai életút során az egyéni érdeklődés, a szakmai specializáció, az eltérő meglévő szakmai kompetenciák mentén.
   • Másodrészt a tanulmányok zárásához szükséges produktumok elkészítésének támogatása. 
   • Harmadrészt a folyamatos szakmai megújulást lehetővé tevő egész életen át tartó tanulás elmélyítésében.
  • A fentiekből következően egy szakképzési iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programjában nagy hangsúly van a könyvtári szakórákon, szakórákhoz köthető projekteken. A szakórán belül is a szakmai tárgyakba épített könyvtárhasználati fejlesztésen.
 • Szolgáltatások
  • Az információkkal való munka, az alkotás folyamatában támogatásában az egyes szakmáknak jelentősen eltérő technikai és szoftveres igényük van, melyek a könyvtárakban is eltérő eszközök biztosítását igénylik.
  • Számos hagyományos iskolaidőtől eltérő időben működő képzések könyvtári ellátásához sajátos nyitvatartás lehet szükséges.
  • A képzés szakmai hangsúlyából következően a kultúra- és irodalomközvetítés a tanórákon kevésbé hangsúlyos, mint a közismereti tárgyakat nagyobb arányban oktató iskolatípusokban, így a szakképzési iskolai könyvtárakban fokozott figyelmet igényel ez a terület.
 • Használók
  • A tanulók életkorából (kamaszok, fiatal felnőttek) következően a gyűjtemény és a szolgáltatások alakítása során szerepet kap az önismeret és a pályaorientáció támogatása.
  • A felnőttképzésbe is bekapcsolódó iskolák használói körébe számos felnőtt tanuló is tartozik, akiknek a 18 év alattiakhoz képest eltérő jogaik, szokásaik, igényeik is vannak. 
 • Kapcsolatrendszer
  • A szakképzési iskola könyvtár kapcsolatrendszerében fontos szerepet töltenek be a szakterület nyilvános szakkönyvtárai, a felsőoktatási könyvtárak és a tanulók gyakorlati képzését folytató intézmények, vállalatok könyvtárai.

II. Az eltérésből adódó, a könyvtártípusra jellemző nehézségek

 • Általános
  • A szakkönyvek gyors avulása, magas ára.
   • A tankönyvjegyzék - tankönyvre fordítható költségek szakkönyvre fordíthatóságának hiánya.
  • A nem nyomtatott források nagyobb hangsúlya, előfizetéses online tartalmakhoz való hozzájutás problémái.
  • A legújabb szakmai trendek nemzetközi forrásai.
  • Egyes képzési formákban, szakterületeken nagy az SNI tanulók aránya, mely gyűjteményi, szolgáltatási, módszertani nehézségeket is okoz.
 • Oktatáspolitikai
  • Az iskola profilváltások gyűjtőköri követése.
  • Fenntartói változásokból következő működési bizonytalanságok, hiányosságok.
  • Jogszabályi változások: légüres tér, szabályzatokkal való követés problémái.
  • Nagy az aránya a tanulás és/vagy a szakma iránt motiválatlan tanulóknak.
  • SNI tanulók tanítása, támogatása, szakmai vizsgához való jutása.

III. A portfólióról könyvtári vonatkozásban - Az ágazati alapvizsga és a szakmai vizsga iskolai könyvtári támogatása

Ezeket a vizsgákat a  2019. LXXX. törv. 91.§ szerinti képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg. Ezek adják a tartalmi keretet is, de az értékelési szempontokat a képzőhelyen dolgozzák ki. A vizsga formája és tartalma ágazatonként különböző. A legtöbbnek része a portfóliókészítés és/vagy a prezentáció. Ezek sikeres teljesítéséhez információs műveltség kell, hiszen önálló alkotómunkáról van szó, amiben információkat kell keresni, válogatni, rendezni, prezentálni, és megvédeni. Mindezekhez ismerni kell az elvárt és lehetséges dokumentumtípusokat, az alkotómunka folyamatát.

A KKK-ban megadott értékelési szempontok konkretizálása az információs műveltség szempontjából

Az értékelési szempontok ágazatonként eltérőek, így itt néhány példát emelünk ki, melyek segítenek a hasonlók értelmezésében is. Az egyes szempontokat nem teljeskörűen mutatjuk be, csupán azokra fókuszálunk, melyek értékelése, melyekre való felkészítés könyvtárostanári kompetencia (is).

 • Szakmai tartalom:
  • Szakirodalom ismerete:
   • A téma feldolgozásán látszik a vonatkozó szakirodalom, szakmai források ismerete, a szakmai tájékozottság. Ez megnyilvánul a tartalomban és a releváns forrásokat tartalmazó  irodalomjegyzékben.
   • Hiteles források használata. Ez megnyilvánul a válogatott források minőségében.
  • Szakirodalom használata:
   • A téma feldolgozásán látszik a szakirodalom értő használata. Ez megnyilvánul a tartalomban és a szöveg közben elhelyezett hivatkozásokban.
  • Szakmai szövegtípusnak, műfajnak megfelelő tartalom: A megadott/választott szövegtípushoz (pl. reflexió, jegyzőkönyv, látogatási napló, tervdokumentum….) illő tartalmi egységek és tartalmi elemek.
 • Egyéni meglátások szakmai megalapozottsága
  • Egyéni meglátások szakmai forrásokhoz való viszonyítása. Akár alátámasztásként, akár szembeállításként.
  • A források kritikus használata, törekvés azok megbízhatóságának, hitelességének ellenőrzésére.
  • A téma, vélemény előzményeinek ismerete.
  • Etikus viszonyulás, hivatkozás, utalás a hasonló meglátásokhoz.
 • Formai és esztétikai kivitelezés, külalak:
  • Forrásjelölés ténye.
  • Forrásjelölés formai szakszerűsége.
   • A szakterületen elterjedten/megadott hivatkozási stílus következetes használata. Minimális szükséges bibliográfiai adatok megadása + egységes formázás.
  • Szakmai szövegtípusnak, műfajnak megfelelő forma és formázás.
  • Amennyiben van kötelező sablon annak értő és precíz alkalmazása.
  • A formai megjelenítés (illusztrációk, színek és egyéb kiemelések) és a tartalmi minőség összhangja.
 • Szerkesztés, szerkezet:
  • Szakmai szövegtípusnak, műfajnak megfelelő szerkezet, tartalmi elemek.
  • Amennyiben van kötelező sablon annak értő és precíz alkalmazása.
  • Logikus, a gondolatmenetet, célokat tükröző felépítés.
  • Rendszerezett, strukturált információk. Például hierarchia a fejezetek, gondolati egységek között, vizuális szervezők alkalmazása.
 • Előadásmód:
  • Az előadás felépítése.
  • A gondolatmenet követhetőségének biztosítása.
  • A lényeg kiemelése.
  • A szóbeli előadás prezentációval való összhangja.
 • Témához kapcsolódó szakszavak használata:
  • Szakkifejezések jelenléte az írott és elmondott szövegben.
  • Szakkifejezések adekvát használata.
 • Szakmai gyakorlat, tapasztalatok, saját megfigyelések bemutatása
  • A tapasztalatok tanultakhoz, olvasottakhoz való viszonyítása. Ez megnyilvánul a tartalomban és a szöveg közben elhelyezett hivatkozásokban.
 • Kötelező gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés:
  • Szakmai forrásokban való tájékozottság, olvasottság. Szaklapok, szakportálok, szakkönyvek, szakmai szervezetek.

Miben és mikor kell támogatni a tanulókat a sikeres teljesítéséhez?

Itt szintén csak az iskolai könyvtári, a könyvtárostanári szolgáltatásokat, kompetenciákat közvetlenebbül érintő területekre térünk ki.

Feladat, támogatási terület, könyvtárhasználati tananyag Mikor?

Információval való munka, alkotómunka, prezentálás általában. Főbb területei:

 • témaválasztás, feladatválasztás
 • információkeresés könyvtári és más forrásokban
 • információ- és forrásértékelés (relevancia, hitelesség, aktualitás)
 • szövegértés, lényegkiemelés
 • alkotás: tartalmas és etikusan kivitelezett szövegek, dokumentumok, projektek 

(1-) 9. évfolyamtól
folyamatosan

Szakmai tájékozódás

 • igénye, szokása
 • forrásai (helyek és nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok)
 • minőségi kritériumai (intézmények, szerzők, kiadók)
9-
Portfólióba tehető dokumentumok elkészítése
 • dokumentumtípusok/műfajok megismerése (forma, tartalmi egységek) pl.: leírás, beszámoló, tervdokumentum, jegyzet, szakmai előadás, dokumentáció, fényképes dokumentáció, önéletrajz
 • szöveges dokumentum összeállítása
 • dokumentumsablonok használata (tartalmi, szerkezeti szempontok)
9-
Portfólió összeállítása
 • portfólió fogalma, célja
 • dokumentumok kiválasztása (amiket ténylegesen elhelyez a portfólióban)
vizsgára készülve
A vizsgán bemutatandó prezentáció, előadás elkészítése vizsgára készülve
Prezentáció bemutatása
 • szóbeli vizsgahelyzet
 • vizsgahelyzet, előadás gyakorlása
 • spontán kérdéshelyzet
9-
vizsgára készülve

Reflexió

 • A következő vizsgára nézve.
 • A munkába állásra, pályaalkalmasságra, pályaválasztásra nézve.
 • Önmagára, az önértékelésére nézve.
vizsga után

A könyvtárostanár bekapcsolódási lehetőségei

A sikeres vizsgák szervezésébe, az oktatók, a pedagógusok és a tanulók támogatásába számos ponton szakaszban kapcsolódhat be, vonható be az iskola könyvtárostanára:

 • követelmények, értékelési szempontok megfogalmazása,
  • vizsgaszervezői (iskolai) szinten,
  • centrum szinten,
 • tanulók felkészítése,
 • értékelők felkészítése,
 • értékelésben való részvétel.

Könyvtári, könyvtárosi támogatási formák tanulók számára

1. A dokumentumok elkészítésének támogatása

 • Segédletek (leírás, szempontok, mire figyelj, hol találsz segítséget)
  • munkafolyamatról,
  • információkeresésről,
  • hivatkozásról,
  • dokumentumtípusról, műfajról,
  • szöveggondozásról (szakmai szöveggondozás).
 • Sablonok a készítendő dokumentumokhoz.
 • Mintadokumentumok gyűjtése (jó és rossz példák; valós és/vagy fiktív példák),
  • helyben szolgáltatása, megtekintés biztosítása,
  • órai használtatása, elemeztetése,
  • szerzői és személyiségi jog védelme mellett.
 • Tanórai keretben
  • tantervben, tanmenetben, munkatervben előzetesen tervezetten,
  • eseti megkeresésre, együttműködésre.
 • Szakkör/szabad foglalkozás vizsgafelkészítési céllal a tanulók önkéntes részvételével.
  • Az iskolai könyvtár szervezésében, meghirdetésében,
  • A könyvtárostanár és akár más oktatók eseti vagy rendszeres bevonásával.
 • Fogadó óra, konzultációs alkalmak: célzott támogatás a tanulók kérdései, munkái mentén, mely lehet
  • egyéni,
  • kiscsoportos.

2. Lehetőséget, motivációt biztosítani portfólióba illő dokumentumok készítésére, pl.: 

 • minikonferencia, ahol előadhat,
  • iskolai,
  • iskolák közötti,
 • pályázat, ahol leírást, dokumentációt kell készíteni olyan dokumentumokat, melyek az ágazati KKK szerint lehetnek a portfólió részei,
 • szakmai gyakorlat biztosítása a könyvtárban (ágazatfüggő).

3. Vizsgára, előadásra való felkészülés támogatása

 • vizsgaszituáció szimulálása egy-egy tanuló számára a könyvtárostanár vagy más oktató bevonásával,
 • próbavizsga szervezése,
 • önszerveződő egyéni/kiscsoportos gyakorlótér, prezentációs tér biztosítása a könyvtárban, ahol a tanulók maguk, pedagógus részvétele nélkül gyakorolhatnak. Erre célra
  • kijelölhető: tér és/vagy idősáv, amennyiben a könyvtárnak nincsen több tere,
  • rendelkezésre bocsáthatók a kivetítéshez szükséges eszközök.

Könyvtári, könyvtárosi támogatási formák oktatók számára

 • tanórán használható segédletek (lásd fent),
 • információs központnak lenni
  • mintadokumentumgyűjtemény (lásd fent),
  • vizsgára vonatkozó dokumentumok, információk naprakész biztosítása
  • vonatkozó szakirodalom biztosítása
 • értékelési szempontok kifejtése, értékelési útmutató, checklist készítése
 • csoportbontás, melynek segítségével kisebb létszámú csoportban könnyebb differenciáltan támogatni a tanulókat.

Kik segítenek a tanulóknak a portfólió elkészítésében?

 • Szakmai oktatók
 • Munkaközösség-vezetők
 • Könyvtárostanár
 • Informatikatanár
 • Magyartanár